VKU: 한국 인천광역시의회 대표단을 맞이한다

2023년5월24일 오후, 한국 인천광역시의회 대표단은 한-베 정보통신기술 대학교에 방문하고 작업했다. 대표단을 이끈 허식-인천시의 의장과 인천광역시의회의 위원들이 회의에 참여했다. VKU 측이 Nguyen Thanh Binh- 부교수 박사, 대학위원 위원회장은 각 부서 및 학과, 학교 리더의 대표가 참여했다.

 

VKU 리더와  한국 인천광역시의회 대표단은 함께 양쪽 연결을 기억하기 위해 사진을 찍었다.

 

회의에, 학교 리더를 대신하여 Nguyen Thanh Binh 부교수 박사는 VKU에 방문하고 작업하기 위한 대표단을 기쁘게 맞이했고 그동안 VKU에게 한국의 정부, 단체와 기업의 관심과 지원을 진심으로 감사 말를 했다. 2022년의 중요한 사건 10개를 다시 살펴볼 때 그중에 중요한 사건인 베트남 – 한국 외교 관계 수립 30주년을 기념하는 것을 기록하며, 이는 또한 VKU가 두 나라 정부가 학교 건설 및 발전을 위해 투자하고 지원한 데 대한 깊은 감사를 표현하는 기회이기도 했다. 특히, 중부 지역의 다낭시에서 VKU는 교육훈련 분야에 대한 한국 정부의 ODA 자본의 적극적인 협력과 투자로 양국과 국민의 우호관계에 밝은 빛을 발하고 있다. 이룩한 성과로 교육, 연구, IT 분야에서의 기술 이전을 포함한 관련 분야에서의 우수한 대학 교육 기관으로 발전하기 위한 다짐과 약속을 재확인한다.

 

Nguyen Thanh Binh 부교수 박사는 – VKU대학위원 위원회장은 한국 인천광역시의회 대표단이 VKU를 방문하여 일하는 것을 환영했다.

 

인천시의 의장 허식은 대학의 친절한 응대에 대해 감사의 말씀을 했다. 그리고 30년 동안 베트남 – 한국 양국 간의 관계가 우호협력과 상호 교류를 통해 뛰어난 발전을 이루어 왔음을 공유했다. 그 노력의 결과로 얻어진 것은 양국 간의 관계가 포괄적인 전략적 동반자 관계에 이르렀다는 것이다. 이곳을 방문하는 동안 우리는 베트남-한국 양국 간의 외교 관계 발전과 함께 긴 역사와 관련된 학교가 있다는 사실에 매우 만족하고 자랑스러워했다. 이는 우리가 투자 메커니즘을 알아보고 구축하며 가까운 미래에 VKU를 지원할 기회다. VKU는 오랜 역사의 강점과 잠재력, 학문적 성과, 탄탄한 직원의 집합과 계승을 바탕으로 국내뿐만 아니라 해외에서도 양질의 인재를 제공하는 일류대학이 될 것이다. VKU가 더 큰 성공을 거둘 것이며, 두 나라의 우정을 대변하는 견고한 상징을 만들 것이라고 믿는다.

 

허식-인천시의 의장

 

방문을 마친 뒤 양측 지도자 대표들은 협력 방안을 교환하고 향후 사업과 비전, 향후 방향에 대해 논의했다. 이러한 유대 관계에서는 많은 발전 기회가 열릴 것이며, 기존 강점을 최대한 발휘하고, 미래 발전에 적합한 전략을 구축할 수 있을 것이다.

방문 사진:

학습자료및미디어센터

220 Views

Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng