Quá trình phát triển

Phòng Thanh tra - Pháp chế trực thuộc Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHĐN ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc thành lập các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn;

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích