Chức năng nhiệm vụ Phòng Thanh tra - Pháp chế

Phòng Thanh tra – Pháp chế trực thuộc Trường Đại học CNTT&TT Việt – Hàn được giao các nhiệm vụ chính: tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong phạm vi chức năng theo quy định của Pháp luật; triển khai và quản lý các hoạt động pháp chế.

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích