Chiến lược giảng dạy & học tập CN. Marketing KTS

     Nhằm giúp sinh viên đạt được các mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT chuyên ngành Marketing kỹ thuật số đã thiết kế các chiến lược và phương pháp dạy học cụ thể như sau:

1.      1. Chiến lược dạy học trực tiếp

     Dạy học trực tiếp là chiến lược dạy học trong đó thông tin được chuyển tải đến với người học theo cách trực tiếp, giáo viên trình bày và sinh viên lắng nghe. Chiến lược dạy học này thường được áp dụng trong các lớp học truyền thống và tỏ ra có hiệu quả khi muốn truyền đạt cho người học những thông tin cơ bản, giải thích một kỹ năng mới.

     Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này được CTĐT chuyên ngành Marketing kỹ thuật số áp dụng gồm phương pháp:

  Dạy học trực tiếp
TLM1 Giải thích cụ thể
TLM2 Thuyết giảng
TLM3 Tham luận
TLM4 Câu hỏi gợi mở

2.      2. Chiến lược dạy học gián tiếp

     Người học được tạo điều kiện trong quá trình học tập mà không cần có bất kỳ hoạt động giảng dạy công khai nào được thực hiện bởi giảng viên. Đây là tiến trình dạy học tiếp cận hướng đến người học, lấy người học làm trung tâm, trong đó giảng viên không trực tiếp truyền đạt nội dung bài học đến sinh viên mà thay vào đó, sinh viên được khuyến khích tham gia tích cực trong tiến trình học, sử dụng kỹ năng tư duy phản biện để giải quyết vấn đề. Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này gồm:

 

  Dạy dựa vào nghệ thuật
TLM5 Đóng vai
  Dạy kỹ năng tư duy
TLM6 Giải quyết vấn đề
TLM7 Học theo tình huống
  Dạy học theo hướng nghiên cứu – giảng dạy
TLM8 Nghiên cứu độc lập
TLM9 Dự án nghiên cứu
TLM10 Trợ giảng và hỗ trợ học thuật

3. Học trải nghiệm

     Học trải nghiệm là chiến lược dạy học trong đó người học tiếp nhận được kiến thức và kỹ năng thông qua những gì mà họ được trải nghiệm qua thực hành, thực tế quan sát và cảm nhận. Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này gồm:

  Dạy học dựa vào hoạt động - trải nghiệm
TLM11 Trò chơi
TLM12 Thực hành
TLM13 Thực tế, thực tập
TLM14 Tranh luận
TLM15 Thảo luận

4. Dạy học tương tác

     Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này gồm:

  Dạy học tương tác
TLM16 Học nhóm

5. Tự học

     Các phương pháp giảng dạy và học tập  nói trên giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra CTĐT, thể hiện trong bảng dưới đây:

  Tự học
TLM17 Bài tập ở nhà
TLM18 Hoạt động thực hành ngoài giờ

 

Bảng Mối liên hệ giữa phương pháp dạy - học và chuẩn đầu ra CTĐT

 

HOTLINE ☎: 0236 6552688 - Tư vấn online: CLICK HERE

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích