Cấu trúc và Khung chương trình đào tạo

Cấu trúc chương trình đào tạo

     Cấu trúc CTĐT được chia thành 4 khối kiến thức, trong đó có các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ trong mỗi khối được cho trong Bảng 5.

Các khối kiến thức và số tín chỉ

Số TT Khối kiến thức Số tín chỉ
Bắt buộc Tự chọn
I Khối kiến thức chung 31 0

II

Khối kiến thức tăng cường

8

0

II Khối kiến thức cơ sở ngành 40 0
III Khối kiến thức chuyên ngành 36 7
  Tổng 113 12

 

Ghi chú: Chương trình trên chưa bao gồm các học phần bắt buộc về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - An ninh và ngoại ngữ.

Khung chương trình đào tạo 

HOTLINE ☎: 0236 6552688 - Tư vấn online: CLICK HERE

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích