Thực hiện đề án 3 lớp học kỳ I năm học 2021-2022 (cập nhật ngày 31/8/2021)

THÔNG BÁO
VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 3 CHO SINH VIÊN KHÓA 20 

NĂM HỌC 2021 – 2022

 

 1. Mục đích, đối tượng

+ Mục đích:Giúp sinh viên củng cố và vận dụng thực tiễn các kiến thức chuyên ngành để phát triển kiến thức nghề nghiệp trong tương lai

+ Đối tượng thực hiện: Sinh viên năm 2 ngành Quản trị kinh doanh 

+ Yêu cầu đối với sinh viên: 

 • Thực hiện: thành lập 04 sv/nhóm, yêu cầu có phân công nhiệm vụ rõ ràng. Các sinh viên trong cùng 1 nhóm phải học cùng chuyên ngành. 

 • Nghiêm tục thực hiện yêu cầu của đề án theo theo hướng dẫn thực hiện đối với từng chuyên ngành. 

 • Thường xuyên liên hệ với Giảng viên hướng dẫn theo kế hoạch đã đăng ký

 • Thực hiện theo đúng tiến độ do giảng viên và Khoa đào tạo yêu cầu

2. Kế hoạch thời gian

* Từ 01/09 – 05/09: SV nhận thông báo về việc thực hiện đề án

+ SV nghiên cứu hướng dẫn thực hiện đề án, nghiên cứu lại các kiến thức liênquan đến các học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh; Marketing căn bản, CRM theo 2 chuyên ngành cụ thể:

 • Chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử: Đề án nghiên cứu khoa học trong Thương mại điện tử

 • Chuyên ngành Digital Marketing: Quản trị quan hệ khách hàng

+ Dựa trên hướng dẫn và kế hoạch thực hiện đề án, nhóm sinh viên trao đổi với giảng viên hướng dẫn và xây dựng bảng kế hoạch tiến độ thực hiện đề án, trong đó phải ghi rõ kế hoạch về thời gian, nội dung và kết quả dự kiến thực hiện của đề án.

* Từ 06/09/2021 – 02/12/2021: Liên hệ, làm việc với GVHD theo lịch, nộp bảng kế hoạch tiến độ thực hiện đề án

+ Ngày 6/9/2021-21/09/2021: Liên hệ với giảng viên, trao đổi và thống nhất định hướng và kế hoạch làm việc của nhóm và xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện đề án. 

+ Ngày 22/09/2021: đại diện nhóm sinh viên upload Báo cáo tiến độ thực hiện đề án lên hệ thống đào tạo. Trong báo cáo phải thể hiện được kế hoạch tiến độ thực hiện đề án, các nội dung đã thực hiện được theo kế hoạch và minh chứng cụ thể.

+ Ngày 27/09/2021: GVHD duyệt đồng ý cho phép SV thực hiện đề án trên hệ thống daotao.vku.udn.vn

Lưu ý, nếu GVHD không duyệt, SV sẽ ngừng tiến độ thực hiện đề án và sẽ không được phép bảo vệ khi hoàn thành.

+ Ngày 03/12/2021: 

 • Hạn cuối sinh viên upload Kết quả thực hiện đề án lên hệ thống đào tạo. Kết quả thực hiện bao gồm bản mềm hoàn chỉnh của đề án và slide tóm tắt bằng tiếng Anh báo cáo đề án.

 • GVHD duyệt đồng ý cho phép SV được tham gia báo cáo bảo vệ đề án trên hệ thống daotao.vku.udn.vn 

Lưu ý, nếu GVHD không duyệt, SV sẽ không có tên trong danh sách bảo vệ đề án và sẽ không có điểm đề án môn học.

+ Ngày 06/12/2021: Nộp bản cứng và theo dõi thông báo của khoa. 

 • Bản cứng gồm 01 bản toàn văn và 01 bản slide. Bản toàn văn và slide được phép in 2 mặt, không cần bìa gương.

+ Ngày 09/12/2021 – 10/12/2021: SV thực hiện trình bày đề án lấy điểm cuối kỳ.

3. Hình thức kiểm tra, đánh giá

 • Trọng số các cột điểm đánh giá: 

+ GVHD: 50%

+ Hội đồng đánh giá 50%, trong đó

 • Nội dung bài báo cáo: 25%

 • Thuyết trình: 25%

 • Lưu ý: SV không tham gia thực hiện, nhóm SV không thực hiện theo đúng tiến độ yêu cầu nhận điểm 0 học phần đề án

4. Hình thức trình bày của Đề án

4.1. Đối với quyển báo cáo

- Font chữ: Times newroman; Cỡ chữ 13-14; Giãn dòng 1,5 lines

- Định dạng trang: A4, in 2 mặt; 

 • Qui định kích thước trang: Trên, dưới cách lề 2 cm; Trái cách lề 2,5 cm; Phải cách lề 1,5 cm

- Quy định trang bìa: Trang bìa của đề án bao gồm các nội dung sau: Tiêu đề trường, khoa, logo, tên của đề án, Tên GVHD và ds nhóm sinh viên thực hiện đề án.

- Qui định đặt tên bảng, hình ảnh:

- Cấu trúc của báo cáo đề án:

 • Trang bìa

 • Trang mục lục

 • Danh mục bảng biểu (nếu có)

 • Lời mở đầu

 • Phần nội dung

 • Kết luận

 • Tài liệu tham khảo

 • Phụ lục (nếu có)

4.2. Đối với slide báo cáo 

- Sử dụng mẫu chung của VKU (Slide 1,2). Khoa sẽ cung cấp

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

- Khuyến khích thiết kế nội dung, hình ảnh đẹp, đa dạng và bắt mắt trên nền tảng slide mẫu chung của VKU

5. Địa điểm và thời gian nộp báo cáo đề án 

- Văn phòng Khoa Kinh tế số và TMĐT - Dãy D1.D205, Khu K

- Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 -11h00, Buổi chiều từ 14h00 – 16h00

- Người nhận: Giáo vụ khoa – Ths Nguyễn Thị Tuyết Vân – 0935300758

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích