Thông báo V/v triển khai thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh khóa học 2018 học kỳ 2, năm học 2021-2022

THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh khóa học 2018 học kỳ 2, năm học 2021-2022 trong   File đính kèm

    Lưu ý Sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp.

- Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, yêu cầu và kế hoạch của Trường, Khoa về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp:

- Làm Khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch và phương thức đã thống nhất với Giảng viên hướng dẫn.

- Xây dựng Đề cương chi tiết Khóa luận tốt nghiệp theo hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn và nộp về Khoa, cập nhật đề cương chi tiết lên hệ thống đào tạo của nhà trường.

- Thông qua Giảng viên hướng dẫn trước khi nộp Khóa luận tốt nghiệp và được Giảng viên hướng dẫn nhận xét, đánh giá, ghi điểm.

- Nộp sản phẩm Khóa luận tốt nghiệp cho Khoa trước khi bảo vệ (02 cuốn báo cáo toàn văn, 05 cuốn tóm tắt và file mềm báo cáo toàn văn và các sản phẩm khác như: poster, video, website giới thiệu....).

- Thực hiện công tác hậu cần cho buổi bảo vệ.

- Tham gia bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp tại Hội đồng.

- Chỉnh sửa Khóa luận tốt nghiệp theo yêu cầu của Hội đồng, có ý kiến của Giảng viên hướng dẫn vào báo cáo Khóa luận tốt nghiệp và nộp sản phẩm theo quy định về Trung tâm Học liệu và Truyền thông trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bảo vệ.

- Các sinh viên không thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu làm Khóa luận tốt nghiệp hoặc không đóng học phí theo đúng thời gian quy định sẽ bị đình chỉ làm Khóa luận tốt nghiệp và nhận điểm 0 (không) đối với học phần Khóa luận tốt nghiệp và thanh toán nợ học phí.

Nguồn Phòng Đào tạo.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích