THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Đồ án tốt nghiệp khóa 2018 ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính học kỳ 1, năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch năm học 2022-2023 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn đã được Đại học Đà Nẵng và Hiệu trưởng phê duyệt;Căn cứ Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin khóa 2018, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính khóa 2018 đã được phê duyệt, Thực hiện Kế hoạch số 497/KH-ĐHVH ngày 29/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn triển khai công tác đào tạo năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo triển khai thực hiệnĐồ án tốt nghiệp khóa 2018 ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính như sau:

1.   Thời gian thực hiện, bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

1.1.Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/12/2022.

1.2.Thời gian bảo vệ dự kiến

- Đợt 1: Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023

- Đợt 2: Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023 (nếu có)

    Kế hoạch triển khai sinh viên xem File đính kèm

Phòng Đào tạo

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích