Thông báo vv đăng ký nhóm, đề tài và GVHD Đồ án tốt nghiệp năm học 2022-2023 - Khoa Khoa học máy tính

Khoa Khoa học máy tính (KHMT) thông báo đăng ký nhóm, đề tài và GVHD  Đồ án tốt nghiệp (Học kỳ 1, năm học 2022-2023), khóa 2018 khoa KHMT như sau:

 

- Link đăng ký: sinh viên đăng ký tại đây

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 19/08/2022 đến hết ngày 28/08/2022.

- Mỗi nhóm tối đa 02 thành viên (trong đó có 1 trưởng nhóm) 

 

+ Trường hợp nhóm nhiều hơn 02 thành viên: trưởng nhóm cung cấp thông tin cho giáo vụ khoa (email: dtmnga@vku.udn.vn) để Khoa xem xét.

- Mỗi nhóm chỉ cần 01 người đăng ký, ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích