THÔNG BÁO Về việc triển khai giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022

Phòng Đào tạo THÔNG BÁO Về việc triển khai giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 trong File đính kèm

 

* Hình thức giảng dạy, học tập

- Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 23/01/2022: Giảng dạy - học tập trực tuyến.

- Từ ngày 07/02/2022 đến hết học kỳ: Giảng dạy - học tập trực tiếp.

* Thời gian bắt đầu học và thời khóa biểu các lớp học phần

- Khóa học 2018, 2019, 2020 bắt đầu học từ tuần 22 ngày 27/12/2021; Khóa học 2021 bắt đầu học từ tuần 30 (ngày 21/02/2022).

- Giảng viên và sinh viên đăng nhập vào trang website đào tạo của Trường https://daotao.vku.udn.vn/ để theo dõi thời khóa biểu các lớp học phần học kỳ 2, năm học 2021-2022.

Phòng Đào tạo./.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích