Thông báo về việc triển khai dạy và học trực tuyến từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

"

Phòng Đào tạo thông báo về việc triển khai dạy và học trực tuyến  từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021 sinh viên xem trong file đính kèm.

- Trước mỗi buổi học sinh viên vào hệ thống elearning để lấy đường dẫn (link) vào phòng học trực tuyến. Trong trường hợp không thể vào phòng học trực tuyến, sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên để được hỗ trợ.

Phòng Đào tạo.

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích