Thông báo Về việc thay đổi thời gian tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt thi tháng 12/2022.

Phòng KT&ĐBCLGD Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng kính gửi Công văn số 1736/ĐHNN-KT&ĐBCLGD ngày 14/11/2022 Về việc thay đổi thời gian tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt thi tháng 12/2022. 

link công văn cụ thể như bên dưới

https://drive.google.com/drive/folders/1aRDIILTikz4XycWQDU96smcXnsU4FdK-

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích