Thông báo Về việc rà soát thông tin xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

 

THÔNG BÁO

Về việc rà soát thông tin xét cấp học bổng khuyến khích học tập
học kỳ 2 năm học 2020-2021

 

Thực hiện kế hoạch năm học, Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc rà soát thông tin xét cấp học bổng khuyến khích học tập (KKHT) học kỳ 2 năm học 2020-2021, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

-       Học bổng được cấp cho sinh viên đang học trong thời gian đào tạo chính khóa (quy định theo quy chế đào tạo).

-       Những sinh viên học kéo dài quá thời gian quy định của khoá học thì trong các học kỳ kéo dài không nằm trong diện được xét, cấp học bổng.

2. Tiêu chuẩn để được xét, cấp học bổng KKHT

Sinh viên được xét, cấp học bổng KKHT phải đạt đồng thời được tất cả các tiêu chuẩn sau:

-       Có điểm trung bình chung học tập (tính từ điểm thi hết môn lần thứ nhất) đạt loại khá trở lên, trong đó không có điểm học phần dưới 5,0 (theo thang 10).

-       Có kết quả đánh giá rèn luyện từ loại khá trở lên (xem Phụ lục)

-       Đảm bảo được tiến độ học tập trung bình của chuyên ngành đào tạo (xem Phụ lục)

-       Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng.

3. Mức xét, cấp học bổng KKHT

a)   Mức học bổng bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành, chuyên ngành mà sinh viên phải đóng tại trường do Hiệu trưởng quy định.

b)  Các mức học bổng

-       Mức học bổng loại khá: Có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên.

-       Mức học bổng loại giỏi: Có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

-       Mức học bổng loại xuất sắc: Có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc.

4. Danh sách sinh viên đủ điều kiện đưa vào xét cấp học bổng

           Sinh viên xem danh sách tại địa chỉ:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VCF-Yba9bzzCWL7UZiNde043Fi9_NjS9/edit?usp=sharing&ouid=116112098661652931510&rtpof=true&sd=true

* Lưu ý: Đây là danh sách sinh viên đủ điều kiện để xét. Sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 05/01/2021.

5. Nguồn kinh phí cấp học bổng KKHT

Nguồn kinh phí cấp học bổng KKHT được lấy từ Quỹ học bổng khuyến khích học tập (Quỹ học bổng được phân bố theo mức thu học phí của chuyên ngành, ngành học theo từng khóa học và được lấy theo thứ tự từ trên xuống đến khi hết kinh phí cấp học bổng được phân bổ).

Phòng Công tác sinh viên thông báo để sinh viên được biết và thực hiện rà soát thông tin theo đúng thời gian quy định, sau thời gian quy định, nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào liên quan. Đề nghị các Khoa, Tổ Cơ Bản đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên trong lớp thực hiện.

Mọi thông tin phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (Điện thoại: 0236 3667129, e-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn- liên lạc trong giờ hành chính), chuyên viên phụ trách: Cô Trần Thị Dung.

Trân trọng./.

 

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích