Thông báo về việc mở lớp học lại/học cải thiện học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Căn cứ kết quả khảo sát mở mở lớp học lại/cải thiện học kỳ 2 năm học 2021 – 2022, nhà trường thông báo tổ chức mở lớp đối với các học phần sau:

1.    1. Danh sách lớp tổ chức:

TT

Tên học phần

Tín chỉ

Ghi chú

Tổng

LT

TH

1

Lập trình hướng đối tượng

3

2

1

Học tương đương/thay thế cho học phần Lập trình hướng đối tượng và java cơ bản

2

Kiến trúc máy tính

2

1.5

0.5

 

3

Đồ án cơ sở 2 (IT)

1

0

1

Dành cho sinh viên Khóa 20

4

Đồ án cơ sở 2 (IT)

2

0

2

Dành cho sinh viên Khóa 17,18,19

2.    2. Thời gian học

-       - Thời gian học: dự kiến từ 04/04/2022 đến 19/06/2022.

-       - Hình thức học: học online hoặc trực tiếp tùy thuộc vào tình hình thực tế.

3.    3. Học phí:

-       - Mức học phí: 337.000 đồng/tín chỉ (hệ đại học), 340.000 đồng/1 tín chỉ (hệ cao đẳng)

-       - Thời gian đóng học phí: đến hết ngày 01/04/2022.

-       - Hình thức nộp học phí: Nộp học phí bằng chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin cụ thể sau:

+ Đơn vị nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN

+ Số tài khoản: 2015201003628 – tại ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Chính – Nam Đà Nẵng.

+ Nội dung: < Họ và tên >,< Mã sinh viên >,Học phí học lại kì II/ năm học/môn học (Dòng nội dung phải ghi đầy đủ và chính xác thông tin sinh viên)

Ví dụ: < Nguyễn Văn A >,< 20IT003 >,Học phí học lại kỳ II/2021-2022 môn Kiến trúc máy tính.

4. Một số lưu ý:

-       Các sinh viên đã đăng ký khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ học phí đối với nhà trường trong thời gian quy định, phòng đào tạo không xử lý xin rút với các trường hợp đã xác nhận đăng ký.

-       Các sinh viên chưa đăng ký có nguyện vọng tham gia học gửi đơn xin mở lớp (download tại: https://vku.udn.vn/tai-nguyen/phong-dao-tao/20-don-xin-mo-lop.html) về địa chỉ e-mail: dangkytinchi@vku.udn.vn và hoàn thành nghĩa vụ học phí sau trong thời gian quy định sau khi được xác nhận đăng ký từ phòng Đào tạo.

Trân trọng./.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích