Thông báo về việc mở lớp bổ sung Học kỳ II Năm học 2020 - 2021

"

Để tạo điều kiện cho các sinh viên năm cuối có thể hoàn thành chương trình học của mình và ra trường đúng tiến độ, nhà trường mở bổ sung một số lớp học trong học kỳ 2 năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

1. Danh mục các học phần dự kiến mở (xem tại file đính kèm)

2. Thời gian đăng ký: từ 26/3/2021 đến 30/3/2021

3. Thời gian nộp học phí dự kiến: từ 31/3/2021 đến 02/4/2021

Các sinh viên có nhu cầu học, nộp đơn nộp đơn Xin mở lớp theo mẫu (download tại http://vku.udn.vn/tai-nguyen/phong-dao-tao/20-don-xin-mo-lop.html) và thực hiện đăng ký tại Phòng Đào tạo - phòng V.A.103 (gặp cô Huyền)

4. Một số lưu ý:

- Lớp học phần mở bổ sung được căn cứ nhu cầu học thực tế của sinh viên, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của nhà Trường. Các sinh viên đã đăng ký không được phép hủy đối với học phần đã đăng ký.

- Các học phần của các học kỳ cận cuối của mỗi khóa học sẽ có độ ưu tiên mở lớp cao hơn.

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích