Thông báo về việc khảo sát mở lớp học lại/học cải thiện học kỳ 2 năm học 2021-2022

Phòng Đào tạo thông báo về việc khảo sát mở lớp học lại/học cải thiện học kỳ 2 năm hoc 2021 – 2022 như sau:

1.       1. Thời gian đăng ký: 08/03/2022 đến 13/03/2022.

2.       2. Thời gian học chính thức: theo thông báo từ phòng Đào tạo.

3.       3. Cách thức đăng ký:

Bước 1: Thực hiện khảo sát mở lớp: Các sinh viên có nhu cầu học lại/học cải thiện thực hiện đăng nhập vào hệ thống đào tạo: http://daotao.vku.udn.vn --> Chọn mục Khảo sát ý kiến --> Khảo sát mở lớp --> chọn các học phần cần đăng ký học lại/học cải thiện


        Bước 2: Theo dõi thông tin mở lớp từ phòng Đào tạo: Căn cứ vào kết quả đăng ký và điều kiện mở lớp của nhà trường, phòng Đào tạo sẽ thông báo các lớp được mở, danh sách đăng ký học và lịch học cụ thể qua e-mail và trang thông báo của nhà trường.

Bước 3: Sinh viên thực hiện hoàn thành nghĩa vụ học phí đối với nhà trường trong thời gian quy định và tham gia học tập theo lịch học được thông báo.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ về địa chỉ e-mail: dangkytinchi@vku.udn.vn để được hỗ trợ.

Trân trọng./.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích