Thông báo về việc hoàn thành học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với sinh viên hệ Cao đẳng (bao gồm trường hợp học ghép lớp với hệ Đại học)

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo đến tất cả sinh viên hệ Cao đẳng (bao gồm cả sinh viên học ghép lớp với hệ Đại học) như sau:

 

•Những sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 phải hoàn thành trước ngày 08/11/2021.

 Sinh viên theo dõi Danh sách đính kèm để biết thông tin chi tiết số tiền mình phải nộp.

+ Danh sách sinh viên hệ Cao đẳng nợ học phí:File đính kèm

+ Danh sách sinh viên hệ Cao đẳng học ghép với lớp Đại học: File đính kèm

•Sau thời gian này, sinh viên nào không hoàn thành học phí sẽ không có tên trong danh sách thi, không được thi kết thúc học phần.

 

*Sinh viên có khó khăn về tài chính nộp đơn về phòng công tác sinh viên để được giải quyết.

Trân trọng.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích