Thông báo về việc đăng ký danh hiệu thi đua đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên, năm học 2021 - 2022

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký danh hiệu thi đua đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên, năm học 2021 - 2022

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-ĐHĐN ngày 10/8/2018 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo đến các Khoa/Tổ Cơ bản và các lớp sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký danh hiệu thi đua đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên năm học 2021 - 2022, nội dung cụ thể như sau:

I.        Tiêu chuẩn đối với danh hiệu thi đua

1.1.      Đối với cá nhân

a)   Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc.

b)       Tiêu chuẩn xếp loại:

-   Đạt danh hiệu sinh viên Khá: Kết quả học tập Khá và rèn luyện từ loại Khá trở lên;

-   Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: Kết quả học tập từ Giỏi và rèn luyện từ loại Tốt trở lên;

-  Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: Kết quả học tập đạt Xuất sắc và xếp loại rèn luyện Xuất sắc.

1.2.      Đối với tập thể

a) Danh hiệu tập thể lớp sinh viên gồm 2 loại: Lớp sinh viên Tiên tiến và Lớp sinh viên Xuất sắc".

b)  Tiêu chuẩn xếp loại:

-   Đạt danh hiệu Lớp sinh viên Tiên tiến nếu đạt đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

+     Có từ 25% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Khá trở lên;

+     Có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên;

+     Không có cá nhân xếp loại học tập Kém hoặc rèn luyện Kém, bị kỷ luật từ mức Cảnh cáo trở lên;

+     Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong Trường;

-  Đạt danh hiệu Lớp sinh viên Xuất sắc nếu đạt đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

+     Đạt đầy đủ các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh viên Tiên tiến;

+     Có từ 10% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc.

II.    Thời gian thực hiện

-  Các lớp tiến hành họp lớp và hoàn thành hồ sơ (mẫu kèm theo) gửi về Khoa/Tổ Cơ bản trước ngày 24/12/2021 (bản giấy và file mềm), hồ sơ gồm:

+     Biên bản họp lớp đăng ký danh hiệu thi đua (Mẫu 1);

+     Danh sách đăng ký danh hiệu thi đua (Mẫu 2).

-  Các Khoa tổng hợp và nộp về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 28/12/2021 (bản giấy và file mềm), hồ sơ gồm:

+     Biên bản họp và danh sách đăng ký danh hiệu thi đua các lớp (Mẫu 1; Mẫu 2);

+     Bảng tổng hợp đăng ký danh hiệu thi đua (Mẫu 3).

III.  Một số quy định chung

-  Thực hiện đăng ký thi đua trên cơ sở tự nguyện, công khai, đoàn kết, hợp tác. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua và chỉ tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có đăng ký thi đua.

-  Không xét danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất trong học kỳ hoặc năm học dưới mức Trung bình.

-  Một hình thức thi đua, khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng, không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được.

Trên đây là nội dung thông báo về việc đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể lớp năm học 2021 - 2022. Nhà trường đề nghị các Khoa/Tổ Cơ bản và các lớp sinh viên hệ chính quy thực hiện nội dung thông báo này.

Mọi thông tin phản hồi về phòng Công tác sinh viên (email: congtacsinhvien@vku,udn.vn; ĐT: 0236 3667129 - liên lạc trong giờ hành chính), chuyên viên phụ trách: Cô Nguyễn Thị Thùy Linh.

Trân trọng./.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích