Thông báo về việc công khai danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập (dự kiến) đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2022, Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Căn cứ vào kết quả họp Hội xét cấp học bổng khuyến khích học tập, Nhà trường công khai kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập học đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2022 (dự kiến) của học kỳ 1 năm học 2022-2023. Việc công khai lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/7/2023.

2. Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng khuyến khích học tập (dự kiến)

+   Ngành Công nghệ thông tin: Phụ lục 1

+   Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính: Phụ lục 2

+   Ngành Quản trị kinh doanh: Phụ lục 3

Link danh sách kèm theo: https://drive.google.com/file/d/1hD-LZXhNpA7DTWiNcTGJUIobwIZfs8h0/view?usp=drive_link 

Trong thời gian trên sinh viên có ý kiến thắc mắc, đề nghị sinh viên phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (phòng A-105 khu V; điện thoại: 02363667129, e-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn), chuyên viên: Cô Trần Thị Dung. Sau thời gian công khai, Nhà trường sẽ ra quyết định chính thức.

Nhà trường đề nghị các Khoa chỉ đạo Giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên biết và thực hiện.

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích