Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập tập trung sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid- 19

"

Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập tập trung sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid- 19

- Thơi gian trở lại học tập trung tại Khoa: từ ngày 21/9/2020

- Thời gian thi kết thúc học phần Pháp luật đại cương lớp 19BA: 8h00 ngày 21/9/2020

Phòng Đào tạo.

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích