Thông báo triển khai đề án 2, 4, 6 học kỳ 1 năm học 2020-2021

"

Khoa KTS&TMĐT thông báo triển khai đề án 2, 4, 6 học kỳ 1 năm học 2020-2021. Sinh viên xem trên hệ thống đào tạo hoặc file đính kèm.

Các mốc thời gian chính như sau:

Từ 01/03 – 07/03: Sinh viên nhận thông báo về kế hoạch thực hiện đề án, GVHD

Từ 01/03 – 28/4: Chủ động liên hệ với GVHD ít nhất 1 tuần/1 lần

Ngày 26/03: Hạn cuối sinh viên upload Báo cáo tiến độ thực hiện đề án lên hệ thống đào tạo. Trong báo cáo phải thể hiện được kế hoạch tiến độ thực hiện đề án, các nội dung đã thực hiện được theo kế hoạch và minh chứng cụ thể.

Ngày 29/03: Hạn cuối GVHD vào hệ thống đào tạo duyệt đồng ý cho phép SV tiếp tục thực hiện đề án. Lưu ý, nếu GVHD không duyệt, SV sẽ ngừng tiến độ thực hiện đề án và sẽ không được phép bảo vệ khi hoàn thành.

Ngày 03/05: Hạn cuối sinh viên upload Kết quả thực hiện đề án lên hệ thống đào tạo. Kết quả thực hiện bao gồm bản mềm hoàn chỉnh của đề án và slide tóm tắt báo cáo đề án.

Ngày 05/05: Hạn cuối GVHD vào hệ thống duyệt đồng ý cho phép SV được tham gia báo cáo bảo vệ đề án. Lưu ý, nếu GVHD không duyệt, SV sẽ không có tên trong danh sách bảo vệ đề án và sẽ không có điểm đề án môn học.

Ngày 06/05 – 10/05: Nộp bản cứng đề án và theo dõi thông báo thời gian, địa điểm báo cáo

Ngày 11/05 - 15/05: Sinh viên thực hiện trình bày đề án lấy điểm cuối kỳ

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích