Thông báo thời gian bảo vệ các đồ án cơ sở và đồ án chuyên ngành 1

[Khoa Khoa học máy tính] Thông báo về thời gian tổ chức thi các học phần Đồ án K20,K21, Cải thiện
Thông báo về thời gian tổ chức các đồ án cụ thể như thông tin bên dưới:
1. Đồ án cơ sở 2 - K21: ngày 23/12/2022 (sáng + chiều)
2.Đồ án cơ sở 2 - K21: ngày 23/12/2022 (sáng + chiều)
3. Đồ án cơ sở 1 (cải thiện): 23/12/2022 (sáng + chiều)
4. Dự án Desktop Application, Thực tập tốt nghiệp (CĐ): 23/12/2022
1. Đồ án cơ sở 4 - K20: ngày 10/01/2023 (sáng + chiều)
2. Đồ án cơ sở 4 - K20: ngày 10/01/2023 (sáng + chiều)
3. Đồ án cơ sở 2, 3 (cải thiện): 10/01/2023 (sáng + chiều)
1. Đồ án chuyên ngành 1 - K19: ngày 13/01/2023 (sáng + chiều) 2. Đồ án chuyên ngành 1 - K19: ngày 13/01/2023 (sáng + chiều) 3. Đồ án cơ sở 5, Đồ án chuyên ngành 2 (cải thiện): 13/01/2023 (sáng + chiều)

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích