Thông báo rà soát kết quả xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 (ĐH và CĐ)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên trình độ đại học và cao đẳng đến thời hạn tốt nghiệp thực hiện rà soát kết quả và xác nhận thông tin tốt nghiệp đợt 2 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Trình độ đại học: Ngành Quản trị kinh doanh (khóa học 2018-2022); Ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính và ngành Quản trị kinh doanh khóa học 2017-2021 (đã có đơn xét tốt nghiệp).

- Trình độ cao đẳng: Sinh viên khóa học 2019-2022 trở về trước đã có đơn xét tốt nghiệp.

2. Rà soát kết quả học tập/điều kiện tốt nghiệp:

- Sinh viên rà soát kết quả học tập (bao gồm tín chỉ tích lũy và điểm trung bình chung tích lũy).

- Các điều kiện tốt nghiệp: Năng lực ngoại ngữ đầu ra, năng lực ứng dụng CNTT cơ bản (sinh viên đại học ngành QTKD) hoặc tiếng Anh đầu ra (sinh viên trình độ cao đẳng Công nghệ thông tin); Giáo dục thể chất; Giáo dục Quốc phòng - An ninh (trong danh sách kèm theo).

3. Xác nhận thông tin in trên văn bằng/bảng điểm:

Kiểm tra các thông tin cá nhân của sinh viên gồm: Họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, dân tộc, quốc tịch (trong danh sách kèm theo).

4. Phản hồi (nếu có):

Nếu có sai sót, sinh viên phản hồi như sau:

- Ghi Phiếu điều chỉnh thông tin cá nhân (mẫu kèm theo); Ký tên và chụp ảnh phiếu gửi vào email daotao@vku.udn.vn.

- Thời gian phản hồi (nếu có): Trước ngày 04/9/2022

 

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP (đợt 2 năm 2022)

 

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TỐT NGHIỆP (đợt 2 năm 2022)

 

MẪU ĐƠN ĐIỀU CHỈNH

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích