Thông báo rà soát kết quả tốt nghiệp của sinh viên trình độ đại học và cao đẳng (Đợt 1 năm 2022)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên trình độ đại học và cao đẳng đến thời hạn tốt nghiệp thực hiện rà soát kết quả và xác nhận thông tin tốt nghiệp đợt 1 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Trình độ đại học: Ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính (khóa học 2017-2022) và ngành Quản trị kinh doanh khóa học 2017-2021 (đã có đơn xét tốt nghiệp)

- Trình độ cao đẳng: Sinh viên khóa học 2019-2022 và khóa cũ đã có đơn xét tốt nghiệp.

2. Rà soát kết quả xét tốt nghiệp:

- Sinh viên rà soát kết quả học tập (bao gồm tín chỉ tích lũy và điểm trung bình chung tích lũy);

- Các chứng chỉ điều kiện: Năng lực ngoại ngữ đầu ra (đối với sinh viên trình độ đại học) hoặc tiếng Anh đầu ra (đối với sinh viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật máy tính); Giáo dục thể chất; Giáo dục Quốc phòng - An ninh (trong danh sách kèm theo).

Thời gian phản hồi (nếu có): Trước ngày 20/4/2022 (hoặc qua email: daotao@vku.udn.vn).

3. Xác nhận thông tin tốt nghiệp:

- Kiểm tra các thông tin cá nhân của sinh viên gồm: Họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, dân tộc, quốc tịch (trong danh sách kèm theo);

- Phiếu điều chỉnh thông tin cá nhân (nếu có).

Thời gian phản hồi (nếu có): Trước ngày 20/4/2022 (hoặc qua email: daotao@vku.udn.vn).

Trân trọng./.

 

File đính kèm

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích