Thông báo nộp Lệ phí thi tiếng Anh và Tin học đầu ra năm 2021

"

THÔNG BÁO

Sinh viên nộp Lệ phí thi khảo sát năng lực chuẩn đầu ra tiếng Anh và Tin học năm 2021 (Theo Thông báo 17/TB-KT&ĐBCL)

Nộp tiền mặt tại phòng Kế hoạch – Tài chính, Khu V, phòng V.A106 vào 2 ngày Thứ 3 và Thứ 5 trong tuần.

Hạn cuối đến ngày 10/4/2021.

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích