Thông báo mở lớp học lại/học cải thiện học kỳ I năm học 2021-2022

Căn cứ vào kết quả khảo sát mở lớp HKI năm học 2021-2022, nhà trường thông báo tổ chức mở lớp đối với các học phần sau

1. Lập trình hướng đối tượng và java cơ bản_3 TC

2. Nguyên lý hệ điều hành_2 TC

3. Vật lý_2 TC

4. Đồ án cơ sở 1 (IT) _ 2 TC

5. Đồ án cơ sở 1 (CE)_2 TC

6. Đồ án chuyên ngành 2 (IT)_2TC

7. Đồ án cơ sở 3 (IT)_2 TC

Các sinh viên có nhu cầu học lại/học cải thiện các học phần trên thực hiện xác nhận đăng ký theo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoiz87YME7iwFN2M-HAglb3nay9cwVsDq3GlkRiU4zyCcG5w/viewform

từ ngày 04/10/2021 đến hết ngày 06/10/2021 để nhà trường tổ chức lớp học.

Lưu ý: Việc xác nhận đăng ký đồng nghĩa với việc sinh viên sẽ tham gia học và hoàn thành nghĩa vụ học phí của môn học cho nhà trường trong thời gian quy định. Nhà trường không xử lý xin rút với các trường hợp đã xác nhận đăng ký.

Trân trọng./.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích