Thông báo khảo sát đăng ký học học phần Tiếng Hàn

Nhà trường thông báo Kế hoạch khảo sát bổ sung học phần Tiếng Hàn (thuộc học phần tự chọn 2TC) vào học kỳ 2 năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

1. Thực hiện đăng ký: sinh viên có nhu cầu học tập thực hiện đăng ký học theo địa chỉ sau: https://vku.udn.vn/dang-ky-tieng-han

2. Thời gian đăng ký: từ 04/01/2022 đến 11/01/2022.

3. Thời lượng: dự kiến 02 tín chỉ (30 tiết)

4. Tổ chức học: Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học học phần Tiếng Hàn nhà trường sẽ thông báo cụ thể đến sinh viên về thời gian học.

Lưu ý: Học phần Tiếng Hàn là học phần tự chọn do đó kết quả học tập sẽ được tính vào tín chỉ tích lũy toàn khóa của sinh viên khi tốt nghiệp.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích