Thông báo kết quả đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra kỳ thi ngày 18/01/2022 - Hệ Cao đẳng

Phòng KT&ĐBCL thông báo kết quả đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra kỳ thi ngày 18/01/2022 (dành cho SV hệ cao đẳng CIT cũ)

Sinh viên theo dõi theo link sau: https://drive.google.com/file/d/1vFQjInRbYGTLoYBdpZ9B4-4XQ6Do5rRt/view?usp=sharing

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích