Thông báo kế hoạch giảng dạy môn học Giáo dục thể chất, học kỳ II năm học 2020-2021

"

Tổ Đào tạo thông báo giảng dạy trực tuyến Giáo dục thể chất 3 từ tuần 7 (bắt đầu từ 14/9/2020). Thời gian học tập như thời khóa biểu đã công bố. Theo thời khóa biểu, các bạn vào địa chỉ: http://vku.udn.vn/online/lop-the-duc để học trực tuyến

Tổ Đào tạo.

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích