Thông báo gia hạn việc đăng ký học lại, học cải thiện - Học kỳ 1, năm học 2021-2022

Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên rà soát lại khối lượng học tập và các sinh viên khác có nhu cầu đăng ký học ghép, học lại, học cải thiện cụ thể như sau:

1. Sinh viên nghiên cứu thời khóa biểu để lựa chọn các lớp học phần sao cho không trùng với thời khóa biểu của các học phần đã đăng ký.

2. Sinh viên tải mẫu đơn:

 - Đơn xin điều chỉnh khối lượng học tập:  tải tại đây

 - Đơn xin học ghép đối với các khóa khác: tải tại đây

3. Nộp mẫu đơn bản mềm tới email: dangkytinchi@vku.udn.vn. Thời gian nhận đơn xử lý Từ ngày 09/8/2021 đến hết ngày 20/8/2021

Lưu ý:

- Đơn xin điều chỉnh và học ghép sẽ được phòng Đào tạo xem xét, giải quyết trên cơ sở tình hình các lớp học phần hiện có và điều kiện cụ thể của từng lớp học phần.  

- Các học phần học cải thiện với Khóa 2021 sẽ được thông báo sau khi Khóa tuyển sinh 2021 bắt đầu học

- Căn cứ số lượng sinh viên trình độ Đại học đã đăng ký thực tế, phòng Đào tạo đã hủy một số lớp học phần có số lượng sinh viên đăng ký thấp so với số lượng dự kiến. Để đảm bảo kế hoạch học tập của sinh viên, Phòng Đào tạo đã dời chuyển các nhóm học phần sang nhóm khác (đã gửi email). 

-  Để hỗ trợ tham gia học trực tuyến, đăng ký khối lượng học tập sinh viên liên hệ phòng Đào tạo qua fanpage: fb.com/daotao.vku.udn.vn hoặc email: dangkytinchi@vku.udn.vn

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích