Thông báo điều chỉnh khối lượng học tập khóa K20 và học ghép các học phần với K20 HK2 2020-2021

"

Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên khóa 20 rà soát lại khối lượng học tập và các sinh viên khác có nhu cầu đăng ký học ghép, học lại, học cải thiện với khóa 2020 cụ thể như sau:

1. Sinh viên nghiên cứu thời khóa biểu khóa 2020 để lựa chọn các lớp học phần sao cho không trùng với thời khóa biểu của các học phần đã đăng ký.
2. Sinh viên tải mẫu đơn:
 - Đơn xin điều chỉnh khối lượng học tập đối với K20:  tải tại đây
 - Đơn xin học ghép đối với các khóa khác: tải tại đây
3. Nộp mẫu đơn bản mềm tới email: daotao@vku.udn.vn. Thời gian nhận đơn xử lý Từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 26/02/2021
Lưu ý:
Căn cứ số lượng sinh viên trình độ Đại học đăng ký môn học thực tế, phòng Đào tạo thông báo hủy các nhóm học phần 10, 13, 15. Lý do: có số lượng sinh viên đăng ký thấp so với số lượng dự kiến. Để đảm bảo kế hoạch học tập của sinh viên K20, Phòng Đào tạo đã dời chuyển các nhóm học phần sang nhóm khác. 

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích