Thông báo điểm Giáo dục thể chất 2 và Giáo dục thể chất 4 học kỳ 2 năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo thông báo điểm Giáo dục thể chất 2 và Giáo dục thể chất 4 học kỳ 2 năm học 2020-2021 sinh viên xem 

File đính kèm

Phòng Đào tạo.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích