Thông báo đăng ký nhóm thực hiện Đồ án cơ sở 1 (Học kỳ 2, năm học 2021-2022) đối với các lớp khóa 2021 khoa Khoa học máy tính

Khoa Khoa học máy tính (KHMT) thông báo đăng ký nhóm thực hiện Đồ án cơ sở 1 (Học kỳ 2, năm học 2021-2022) khóa 2021 khoa KHMT như sau:

- Link đăng ký: sinh viên đăng ký tại đây

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 24/02/2022.

- Mỗi nhóm tối đa 02 thành viên (trong đó có 1 trưởng nhóm).

- Mỗi nhóm chỉ cần 1 người đăng ký, ghi đầy đủ họ tên, mã sinh viên, thông tin thông tin theo mẫu của các thành viên trong nhóm.

Khoa KHMT

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích