Thông báo đăng kí nhóm thực hiện các Đồ án năm học 2022-2023 khoa KHMT

1. Thông báo đăng ký nhóm thực hiện Đồ án CƠ SỞ 2 (Học kỳ 1, năm học 2022-2023) đối với các lớp khóa 2021 khoa Khoa học máy tính

Khoa Khoa học máy tính (KHMT) thông báo đăng ký nhóm thực hiện Đồ án CƠ SỞ 2 (Học kỳ 1, năm học 2022-2023), khóa 2021 khoa KHMT như sau:

- Link đăng ký: sinh viên đăng ký tại đây

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 18/08/2022 đến hết ngày 21/08/2022.

- Mỗi nhóm tối đa 02 thành viên (trong đó có 1 trưởng nhóm).

- Mỗi nhóm chỉ cần 01 người đăng ký, ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

 

2. Thông báo đăng ký nhóm thực hiện Đồ án CƠ SỞ 4 (Học kỳ 1, năm học 2022-2023) đối với các lớp khóa 2020 khoa Khoa học máy tính

Khoa Khoa học máy tính (KHMT) thông báo đăng ký nhóm thực hiện Đồ án CƠ SỞ 4 (Học kỳ 1, năm học 2022-2023), khóa 2020 khoa KHMT như sau:

- Link đăng ký: sinh viên đăng ký tại đây

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 18/08/2022 đến hết ngày 21/08/2022.

- Mỗi nhóm tối đa 02 thành viên (trong đó có 1 trưởng nhóm).

- Mỗi nhóm chỉ cần 01 người đăng ký, ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

 

3. Thông báo đăng ký nhóm thực hiện Đồ án chuyên ngành 1 (Học kỳ 1, năm học 2022-2023) đối với các lớp khóa 2019 khoa Khoa học máy tính

Khoa Khoa học máy tính (KHMT) thông báo đăng ký nhóm thực hiện Đồ án chuyên ngành 1 (Học kỳ 1, năm học 2022-2023), khóa 2019 khoa KHMT như sau:

- Link đăng ký: sinh viên đăng ký tại đây

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 18/08/2022 đến hết ngày 21/08/2022.

- Mỗi nhóm tối đa 02 thành viên (trong đó có 1 trưởng nhóm).

- Mỗi nhóm chỉ cần 01 người đăng ký, ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

 

 

Khoa KHMT.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích