Thời gian học - Chương trình PISI 2019

"

Gửi các nhóm PISI,

Các nhóm xem file đính kèm để biết thời gian và địa điểm học các module trong Chương trình. 

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích