Sinh viên cập nhật Lịch thi học phần Tin học đại cương_IT và lịch thi đợt 2 của các khóa 18,19,20 học kỳ 1 2021-2022 và 3 học phần khóa 19 học kỳ 2 2020-2021

Phòng KT&ĐBCLGD gửi lịch thi kết thúc học phần (đối với sinh viên xin thi trực tiếp/hoãn thi/vắng thi)

- Tin học đại cương_IT khóa 21 ở Học kỳ I Năm học 2021-2022

- Các học phần khóa 18,19,20 ở Học kỳ I Năm học 2021-2022

- Học phần Chuyên đề 2 Matlab, Công nghệ phần mềm và Giải tích khóa 19 ở Học kỳ II Năm học 2020-2021

Chi tiết lịch thi:

https://bitly.com.vn/1c87ec

Sinh viên lưu ý theo dõi cập nhật và tham dự kỳ thi kết thúc học phần theo quy định. 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích