Rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc rà soát đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020. Đề nghị sinh viên kiểm tra, rà soát, nếu có điều chỉnh, bổ sung kết quả đề nghị phản hồi về phòng Công tác sinh viên trước ngày 22/01/2021 để phòng tổng hợp trước khi họp Hội đồng xét kết quả rèn luyện.(có file đính kèm).

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích