Phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 1617/ĐHĐN-HSSV ngày 27/04/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đại học Đà Nẵng về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-9; thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi sinh viên quay trở lại Trường sau đợt nghỉ lễ. Khai báo y tế tại link: http://vku.udn.vn/khaibaoyte
Kính nhờ các đơn vị và Thầy/Cô GVCN và sinh viên triển khai thông tin đến sinh viên thuộc thẩm quyền quản lý. 
 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích