Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021-2022 khóa 18,19,20

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo Lịch thi kết thúc Học phần Học kỳ II Năm học 2021-2022, cụ thể xem tại:

LỊCH THI:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/180sLBwD1QkJaOehd6j5utG6c85D7aUD2/edit?usp=sharing&ouid=112034657704475553227&rtpof=true&sd=true

Lưu ý: SV hệ Cao đẳng học ghép lớp hệ Đại học, hệ liên thông và sinh viên khóa 18, 19 (được xét duyệt hoãn thi/vắng thi ở học kỳ II năm học 2020-2021) xem lịch để dự thi đúng quy định.

NỘP ĐƠN XIN DỰ THI ĐỐI VỚI SV ĐƯỢC XÉT DUYỆT HOÃN THI/VẮNG THI KHÓA 18,19,20 Ở HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021:

Đối với sinh viên khóa 18,19 và 20 được xét duyệt thi các học phần ở học kỳ II năm học 2020-2021 hoàn thành link google và nộp đơn xin dự thi trực tiếp tại Phòng KT&ĐBCLGD trước ngày 03/05/2022.

Link google form:

https://forms.gle/Kv5uNMYz3wiEC2FCA

Mẫu đơn:

https://docs.google.com/document/d/1L4zohXKBuCmuf0tx7vw28KaiCwIvJz0G/edit?usp=sharing&ouid=112034657704475553227&rtpof=true&sd=true

Danh sách sinh viên hoãn thi/vắng thi Khóa 18, 19 ở học kỳ II năm học 2020-2021:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V_M8lSZiZwO6C2uB-5nKaltshtJudqOf/edit?usp=sharing&ouid=112034657704475553227&rtpof=true&sd=true

Danh sách sinh viên hoãn thi/vắng thi Khóa 20 ở học kỳ II năm học 2020-2021:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kInj7uApVnCyyaeQsVqEiq_viLpXd8ea/edit?usp=sharing&ouid=112034657704475553227&rtpof=true&sd=true

Lưu ý: SV xem sheet 1 ở danh sách SV hoãn thi/vắng thi khóa 18,19 để biết thời gian thi cho các hp được duyệt hoãn thi/vắng thi tất cả các khóa ở học kỳ II năm học 2020-2021. SV đã nộp đơn dự thi về Phòng KT&ĐBCLGD và điền link google form ở đợt thi tháng 03 và 04/2022 thì không phải nộp lại nếu đã ghi đầy đủ các học phần mình dự thi.

Thân!

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích