Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021-2022 Khóa 21 và các học phần bổ sung Đợt 2 (đối với sinh viên được duyệt xin thi trực tiếp, hoãn thi, vắng thi)

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến SV lịch thi Khóa 21 và các Học phần bổ sung (Đợt 2) đối với sinh viên được duyệt thi trực tiếp/ vắng thi/ hoãn thi.

Lịch thi:

 https://by.com.vn/OQiX5E

Danh sách sinh viên (chi tiết từng sheet theo tên học phần tổ chức thi)

 https://by.com.vn/WlNLAe

 

Thân!

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích