Lịch thi đợt 2 đối với sinh viên duyệt thi trực tiếp/hoãn thi/vắng thi Khoá 18,19,20 học kỳ II năm học 2021-2022 và 3 học phần Công nghệ phần mềm, Matlab, Giải tích Khoá 19 Học kỳ II năm học 2020-2021

Lịch thi đợt 2 Khóa 18,19,20 Học kỳ I năm học 2021-2022  và ghép 3 học phần Matlab, Công nghệ phần mềm, Giải tích Khóa 19 Học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên xin thi trực tiếp/hoãn thi, vắng thi.

https://bitly.com.vn/1c87ec

Sinh viên dự thi phải hoàn thành link google form và nộp mẫu đơn xin dự thi trực tiếp tại phòng V.A111 trước ngày 01/04/2022.

https://forms.gle/FxygHddoNLkUY4KY9

Mẫu đơn:

https://bitly.com.vn/iuw76b

Sinh viên Khóa 18,19,20 được xét duyệt xin thi trực tiếp/hoãn thi/vắng thi ở Học kỳ I năm học 2021-2022 kiểm tra và phản hồi danh sách được xét duyệt (xem tên học phần dự thi theo từng sheet):

https://bitly.com.vn/sy8bo6

Sinh viên Khóa 18,19,20 được xét duyệt hoãn thi/vắng thi ở Học kỳ II năm học 2020-2021 xem lịch thi 3 học phần Công nghệ phần mềm, Giải tích, Matlab (khoá 19) để dự thi ngày 02/04/2022 và kiểm tra danh sách (xem 3 học phần dự thi theo từng sheet) đồng thời theo dõi các học phần còn lại để ôn tập và cập nhật lịch thi theo thời gian thi kết thúc học phần Học kỳ II năm học 2021-2022 của các Khoá 18,19,20 và 21 (đã ghi thời gian trong file tổng hợp_sheet đầu tiên)

https://bitly.com.vn/p4umqa

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích