Khoa KTMT và ĐT: Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Khoa KTMT và ĐT với sinh viên các khóa năm học 2021 – 2022

Thực hiện Chương trình công tác sinh viên năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học CNTT&TT Việt-Hànvà Quy chế dân chủ trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử xây dựng kế hoạch tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên với Khoa GVCN: 

1. Thời gian, địa điểm:

1.1.  Khoá 17, 18, 19

- Thời gian dự kiến: 14h00 ngày 25/9/2021;

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến http://vku.udn.vn/online/khoaktmtdt– Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử, trường ĐH CNTT& TT Việt - Hàn;

- Thành phần tham dự: Đại diện phòng Đào tạo, phòng CTSV, phòng KT&ĐBCL;

- Đối tượng tham gia: Phụ trách khoa KTMT&ĐT, GVCN các khóa 17, 18, 19, GVK, các thầy cô giáo quan tâm, tất cả sinh viên Khoá 17, 18, 19 của Khoa KTMT&ĐT.

1.2.  Khoá 20

- Thời gian dự kiến: 09h00 ngày 25/9/2021;

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến http://vku.udn.vn/online/khoaktmtdt– Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử, trường ĐH CNTT& TT Việt - Hàn;

- Thành phần tham dự: Đại diện phòng Đào tạo, phòng CTSV, phòng KT&ĐBCL;

- Đối tượng tham gia: Phụ trách khoa KTMT&ĐT, GVCN các khóa, GVK, các thầy cô giáo quan tâm, đại diện 15 sinh viên/lớp Khoá 20.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích