Khoa Khoa học máy tính thông báo thực hiện Đồ án cơ sở 3 (sinh viên Khóa 2021) và Đồ án cơ sở 3 tăng cường Học kỳ 2 (2022-2023)

[KHOA KHMT] THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ 3 K21, ĐỒ ÁN CƠ SỞ 3 TĂNG CƯỜNG

 

Khoa KHMT thông báo thực hiện Đồ án cơ sở 3 (sinh viên Khóa 2021) và Đồ án cơ sở 3 tăng cường Học kỳ 2 (2022-2023), cụ thể như sau:

1. Yêu cầu với Đồ án cơ sở 3: sinh viên xem ở đây

2. Danh sách nhóm và GVHD: Khoa đã gửi qua email cho sinh viên

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích