Khoa KHMT thông báo GVHD Đồ án cơ sở 2, 4, đồ án chuyên ngành 1

Khoa KHMT thông báo GVHD Đồ án cơ sở 2, 4, đồ án chuyên ngành 1

Danh sách GVHD sinh viên thực hiện Đồ án cơ sở 2, 4 và Chuyên ngành 1 (3 sheet tại file excel đính kèm).

Yêu cầu đồ án cơ sở 2

Yêu cầu đồ án cơ sở 4

Yêu cầu đồ án chuyên ngành 1

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích