KHOA KHMT - KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khóa 17 (Hệ Đại học) - Học kỳ 1 năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Khóa 17 (Hệ Đại học) - Học kỳ 1 năm học 2021-2022

TT

Thời gian

Nội dung

1

Từ 08/09/2021 đến 14/09/2021

Sinh viên đăng ký tên Đề tài và Giảng viên hướng dẫn ĐATN

2

Từ 15/09/2021 đến 16/09/2021

- Trên cơ sở sinh viên đăng ký GVHD, khoa xem xét và phân bổ GVHD cho phù hợp với thực tế

- Thông báo danh sách GVHD đến sinh viên

3

Ngày 20/09/2021

đến 31/12/2021

Sinh viên thực hiện ĐATN

4

Từ 20/09/2021 đến 27/09/2021

Sinh viên thống nhất đề cương ĐATN với GVHD và nộp lên hệ thống đào tạo http://daotao.vku.udn.vn//

5

Từ 30/12/2021 đến 31/12/2021

Sinh viên nộp báo cáo ĐATN lên hệ thống đào tạo http://daotao.vku.udn.vn//

6

Ngày 02/01/2022

Giảng viên thực hiện cho điểm hướng dẫn và xác nhận đồng ý cho bảo vệ

7

Từ 03/01/2022 đến 04/01/2022

Khoa chốt danh sách sinh viên được bảo vệ ĐATN (đợt 1)  và thành lập các Hội đồng chấm bảo vệ ĐATN 

8

Từ 12/01/2022 đến 16/01/2022

Chấm bảo vệ ĐATN đợt 1

9

Ngày 23/01/2022

Sinh viên hoàn thành chỉnh sửa ĐATN theo kết luận của Hội đồng và nộp cuốn báo cáo ĐATN về Trung tâm Học liệu Truyền thông (đối với sinh viên bảo vệ đợt 1)

10

Ngày 13/02/2022

Khoa chốt danh sách sinh viên được bảo vệ ĐATN đợt 2 (nếu có)  

11

Từ 21/02/2022 đến 27/02/2022

Chấm bảo vệ ĐATN đợt 2 (nếu có)  

12

Ngày 04/03/2022

Sinh viên hoàn thành chỉnh sửa ĐATN theo kết luận của Hội đồng và nộp cuốn báo cáo ĐATN về Trung tâm Học liệu Truyền thông (đối với sinh viên bảo vệ đợt 2)

 
 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích