Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên, đợt thi ngày 05&06/11/2022.

Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHNN-ĐHĐN gửi Quyết định số 1901/QĐ-ĐHNN về việc công nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên các cơ sở giáo dục thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt thi ngày 05&06/11/2022.

Link đính kèm: 

https://drive.google.com/drive/folders/1w9dT2Te954vFmnQD8we-eFIinCwbyL8A

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích