Kế hoạch triển khai thực tập doanh nghiệp Khóa 20

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP DOANH NGHIỆP 

Khóa 20 (Hệ Đại học) - Học kỳ 2 năm học 2021-2022

 

Danh sách phân công GVHD sinh viên Thực tập Doanh nghiệp (đối với K20)
và Kế hoạch cụ thể kèm theo.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích