Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp khoá 18

 

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH

 

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Đồ án tốt nghiệp

Khoá 18 – Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính, năm học 2022 - 2023

 

 

[THÔNG TIN CHI TIẾT]

[QUY ĐỊNH VÀ BIỂU MẪU]

 

1. Đối tượng:

- Sinh viên khóa 18 ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính đăng ký tín chỉ học phần Đồ án tốt nghiệp.

2. Lịch trình thực hiện:

- Thời gian thực hiện đồ án: Từ ngày: 19/09/2022 - 25/12/2023 (15 tuần);

- Lịch trình thực hiện:

 

 

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị thực hiện

Thời gian

Ghi chú

I

Sinh viên đăng ký tên Đồ án tốt nghiệp và Khoa phân công GVHD

1

Triền khai cho sinh viên chọn đề tài và đăng ký tên đề tài (mẫu…)

Khoa, CVHT, sinh viên

Hoàn thành trước ngày 14/09/2022

01 TN -KTMT&ĐT_Phiếu đăng ký đề tài TN

2

Phân công GVHD sinh viên thực hiện Đồ án tốt nghiệp

Khoa, GVHD

Hoàn thành trước    16/09/2022

02TN -KTMT&ĐT_Danh sách CBHD đồ án TN

3

Xét duyệt danh mục đề tài

Khoa, GVHD

20/09/2022

 

4

Danh sách sinh viên được giao luận văn nhưng vì lý do cá nhân xin hủy thực hiện (nếu có)

Khoa

27/09/2022

 

II

GVHD quản lý, triển khai cho sinh viên thực hiện và hoàn thành Đồ án tốt nghiệp (19/09/2022 - 31/12/2022)

1

Sinh viên nộp đơn xin thay đổi tên đề tài (nếu có).

Sinh viên

Trước 04/10/2022

04TN-KTMT&ĐT_Đơn đề nghị đổi tên đề tài TN (SV)

2

Sinh viên nộp đề cương chi tiết Đồ án tốt nghiệp cho GVHD để phê duyệt và upload lên hệ thống đào tạo

Sinh viên, GVHD

 

Trước ngày 07/10/2022

03TN -KTMT&ĐT_đề cương chi tiết ĐATN

3

Sinh viên thực hiện Đồ án tốt nghiệp – Nộp báo cáo tiến độ theo quy định

Sinh viên

Nộp định kỳ 2-3 tuần/1 lần

05TN-KTMT&ĐT_báo cáo tiến độ thực hiện ĐATN

4

Sinh viên hoàn thành cuốn Đồ án tốt nghiệp, cuốn tóm tắt sản phẩm; in ấn đóng tập (01 bộ) và nộp cho GVHD thông qua lần cuối.

Sinh viên,  GVHD

Hoàn thành trước 24/12/2022

-Quy định hình thức thực hiện ĐATN.

-Quy định trình bày cuốn tóm tắt ĐATN

5

Sinh viên nộp Đồ án tốt nghiệp về khoa (03 cuốn toàn văn, 3 cuốn tóm tắt, 1 đĩa CD) và upload cuốn toàn văn lên hệ thống đào tạo.

Sinh viên

Giáo vụ khoa

27-30/12/2022

 

III

Tổ chức bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

1

Danh sách đề xuất giảng viên phản biện. thành viên Hội đồng chấm Đồ án tốt nghiệp

Khoa

25/12/2022

Gửi Phòng ĐT

- Bang du kien TP HD cham ĐATN

- Nhan xet, danh gia so bo (GVPB).

2

Lập danh sách sinh viên được phép bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợt 1

Khoa

Trước ngày 27/12/2022

Gửi Phòng ĐT

- Danh sach SV duoc bao ve ĐATN

3

Tham mưu thành lập Hội đồng chấm Đồ án tốt nghiệp đợt 1

Khoa

Trước ngày 27/12/2022

Gửi Phòng ĐT, Phòng CSVC, KT&ĐBCL

-Bang du kien TP HD cham ĐATN

4

Khoa bàn giao đồ án cho thành viên hội đồng chấm Đồ án tốt nghiệp đánh giá, nhận xét

Giáo vụ khoa, Hội đồng

01/01/2023

 

5

Tổ chức chấm Đồ án tốt nghiệp đợt 1 (dự kiến)

Hội đồng chấm Đồ án tốt nghiệp

Từ ngày 02/01/2023 đến ngày

08/01/2023

- Phieu cham diem ĐATN (Hoi dong).

- Bien ban cham diem bao ve ĐATN (Hoi dong).

- Bien ban tong hop ket qua bao ve ĐATN

6

Hoàn thành hồ sơ chấm Đồ án tốt nghiệp đợt 1

Thư ký Hội đồng

Sau 03 ngày kể từ khi bảo vệ đợt 1

- Bao cao chinh sua, hoan thien ĐATN.doc

7

Lập danh sách giảng viên phản biện đợt 2 (nếu có)

Khoa

Trước ngày 06/02/2023

 

8

Lập danh sách sinh viên được phép bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợt 2 (nếu có)

Khoa

Trước ngày 06/02/2023

 

9

Tham mưu thành lập Hội đồng chấm Đồ án tốt nghiệp đợt 2 (nếu có)

Phòng Đào tạo và các khoa

Trước ngày 06/02/2023

 

10

Tổ chức chấm Đồ án tốt nghiệp đợt 2 (nếu có)

Hội đồng chấm Đồ án tốt nghiệp

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích