Đổi phòng thi các phòng a101; a103; a105; a107; a201; a203; a205 Từ ngày 23-29/06/2022

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến sinh viên v/v thay đổi Phòng thi từ ngày 23/06 đến hết ngày 29/06/2022 ở các Phòng thi: K.A101; K.A103; K.A105; K.A107; K.A201; K.A203; K.A205. Các Phòng thi này có nền màu vàng ở cột S_Phòng thi và Phòng KT&ĐBCLGD đã đổi sang Phòng thi mới ở cột T, Sinh viên xem chi tiết phòng mới tại:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v-h7xj6SPx8NDzBEBH0Ft3zZtTOh2mBX/edit?usp=sharing&ouid=102524282303563119697&rtpof=true&sd=true

 

Lưu ý: Các lớp không đổi Phòng thi thì cột T để trống

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích