Danh sách nợ học phí Học kỳ 1, 2 - năm học 2018-2019

"

Tổ Đào tạo thông báo danh sách phân giáo viên hướng dẫn Đồ án cơ sở 3 của khóa 2018, học kỳ 1 năm học 2019-2020 trong file đính kèm

A. NỘI DUNG

Sinh viên vận dụng những kiến thức ở học phần Quản trị nguồn nhân lực, và Đề án 3 để xây dựng Kế hoạch phát triển nghề nghiệp bản thân theo dàn ý:

PHẦN 1: Định hướng và phát triển nghề nghiệp

PHẦN 2: Phân tích công việc

B. YÊU CẦU VỀ BÁO CÁO Sản phẩm của đề án bao gồm:

+ 01 báo cáo phân tích về Định hướng và phát triển nghề nghiệp Hình thức: File word đóng tập theo định dạng quy định :

   - Font: Time New Roman, size 13 - Paragraph: Justify, line spacing: 1,5 line - Special indentation: First line 1 cm - Page setup: Size A4, Portrait, Margin: Top 2,5cm, Bottom 2,4 cm, Left: 3,5 cm, Right: 2 cm.

+ 01 Hồ sơ năng lực cá nhân  

    Phần 1: Hồ sơ năng lực cá nhân: CV (Curriculum Vitae), các bằng cấp chứng chỉ liên quan đến nghề nghiệp (trong trường hợp chưa có, SV có thể giả định).

    Phần 2: Phân tích công việc bao gồm: Phân tích ảnh hưởng của môi trường đến sự phát triển nghề nghiệp; Xây dựng nội dung của bản Mô tả công việc, và bản Tiêu chuẩn công việc tương ứng.

- Hạn nộp báo cáo: 22/11/2019

- Thời gian dự kiến trình bày báo cáo: 29/11/2019

- Thực hiện bài tập cá nhân theo sự theo dõi và hướng dẫn của GVHD. Báo cáo trước hội đồng phản biện đề án

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích